Power Of The Mind To Heal The Body


This video, https://www.youtube.com/watch?v=HrkHFuzZNso, can also be seen at https://www.youtube.com/playlist?list=PLMbRh6FGJl0bFcJJHtVnYLkAoKyoYMzEy.